Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η Αποστολή μας
Να γίνουμε ο παγκόσμιος ηγέτης στη Συμπερίληψη

Το άρθρο 19 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία θεσπίζει το δικαίωµα στην ανεξάρτητη διαβίωση και στη συµµετοχή στην κοινότητα.

Με βάση τα αποτελέσµατα έρευνας βασισµένης σε άτοµα µε νοητική αναπηρία, η έκθεση αυτή εξετάζει πως βιώνουν τις αρχές της αυτονοµίας, ένταξης, και συµµετοχής στην καθηµερινή τους ζωή.

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι, αν και έχουν γίνει πολλά, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι τα άτοµα µε προβλήµατα ψυχικής υγείας και τα άτοµα µε νοητική αναπηρία έχουν περισσότερες επιλογές και έλεγχο πάνω στις ζωές τους και συµµετέχουν στην κοινωνία σε ισότιµη βάση µε τους άλλους.

Οι περισσότερες προσπάθειες µέχρι σήµερα έχουν εστιάσει στην αποϊδρυµατοποίηση, αλλά για να επιτευχθεί πραγµατική ανεξάρτητη διαβίωση θα πρέπει να συνοδεύεται από µια σειρά από µεταρρυθµίσεις κοινωνικής πολιτικής στους τοµείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της απασχόλησης, του πολιτισµού, και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Οι βασικές πρωτοβουλίες στην πολιτική, νοµοθεσία και πρακτική που εντοπίζονται στην παρούσα έκθεση µπορούν να διευκολύνουν την πρόοδο προς την υλοποίηση του δικαιώµατος στην ανεξάρτητη διαβίωση των ατόµων µε αναπηρία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εµπιστοσύνη, η συνέπεια, η αφοσίωση, και οι µαρτυρίες της ικανοποίησης των ωφελούµενων από τα Κέντρα µας έχουν ως αποτέλεσµα να µας φέρουν επάξια στην πρώτη θέση στην Συµπεριληπτική Αγωγή.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Σήµερα που το αίτηµα για αυτόνοµη διαβίωση είναι µεγαλύτερο από ποτέ, ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όµιλος Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας THE EUROPEAN INCLUSION® παραδίδει τη πρωτοποριακή µέθοδό του µέσα από µια ποικιλία προγραµµάτων που περιλαµβάνει:

 • Ολοκληρωτική Συµπερίληψη: Η πιο εντατική, αποτελεσµατική και εξατοµικευµένη εκπαίδευση.
 • Ατοµική Συµπερίληψη: Συνέπεια και αµέριστη προσοχή στην πρόοδο και στους ιδιαίτερους ρυθµούς του κάθε ωφελούµενου.
 • Ηµιατοµική Συµπερίληψη: Δυνατότητα για τρεις ή τέσσερις ωφελούµενους να µοιραστούν την εµπειρία της Συµπερίληψης τους στην κοινότητα.
 • Οµαδική Συµπερίληψη: Η δύναµη της µεθόδου του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Οµίλου Έρευνας και Κοινωνικής Πρόνοιας THE EUROPEAN INCLUSION® σε ένα ευχάριστο περιβάλλον µικρής οµάδας.
 • Διαπολιτισµική Συµπεριληπτική Προσέγγιση: Εκµάθηση συµπεριφορών µε ανταλλαγές ωφελούµενων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και όλου του κόσµου σε αδελφοποιηµένα Κέντρα του εξωτερικού.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ THE EUROPEAN INCLUSION®

 • Ιnclusive Attitude Support. Υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελούµενων.
 • Executive Method. Υπερσύγχρονες µέθοδοι και τα τελειότερα εποπτικά µέσα διάδρασης και επικοινωνίας.
 • Learning and Studying techniques. Μνηµοτεχνικές µέθοδοι για µέγιστη αποδοτικότητα εγκεφαλικής λειτουργίας και ανάπτυξη ενσυναίσθησης.
 • Safety and Care for the beneficiaries. Ασφάλεια και φροντίδα για τους ωφελούµενους.
 • Design. Καταπληκτικοί χώροι άριστης αισθητικής και λειτουργικότητας.
 • Values. Σεβασµός στον ωφελούµενο, επαγγελµατισµός και αφοσίωση στο έργο µας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Web: www.the-european-inclusion.com
Email: info@the-european-inclusion.com
Tel.: 6944 290111, 210 7101375, 2744 408019, 2744 067022

Μετάβαση στο περιεχόμενο